Carousel

Sponsored Links
SEARCH THIS SITE
JBSOLIS is a site for all about health and insurances, SSSOWWAPAG-IBIGPhilhealthbank loans and cash loansforeclosed propertiessmall house designs, local and overseas job listings.

Advertisement

Tuesday, October 24, 2017

What Will Happen After The Year 2017 In KSA


An analysis from Mubasher talks about the serious economic situation of Saudi Arabia. Heres the English translation from the article written by Mr. Mohammed Altwairqi : Economic experts predict that the economic distress experienced by Saudi Arabia due to the decline in world oil prices and the war in Yemen will cause huge changes in the population structure in the Kingdom. The most significant of these are the departure of 2 million plus foreigners by the first quarter of 2018. Reason, they will not be able to cope with the large fees imposed by the Kingdom on their foreign dependents.  Ayon sa prediksiyon ng mga dalubhasa sa ekonomiya, ang economic distress na nararanasan ngayon ng Saudi Arabia dahilan sa pagbaba ng presyo ng langis at ang giyera sa Yemen ay magdudulot ng malaking pagbabago sa istruktura ng populasyon sa Kaharian. Isa sa magiging kapansin-pansin ay ang pag-alis ng mahigit sa 2 milyong dayuhan sa unang quarter ng 2018. ang dahilan, mahihirapan na silang tugunan ang malalaking bayarin na ipinapataw ng Kaharian sa kanilang mga foreign dependents.  Some 2.5 million foreigners are expected to leave by the end of 2018, mostly single-family workers, which will find it difficult to cope with the cost of living, as well as other fees and taxes that the state may seek to impose on them while decreasing subsidies on fuel, electricity, cooking gas, bread, baby milk and medicines. With the beginning of July 2019 they will remain only in the Kingdom on the determination of some foreigners with high salaries and families of not more than four members. Tinatayang nasa 2.5 milyong expat ang inaasahang aalis ng kaharian, karamihan sa mga ito ay mgasingle-family workers na mahihirapan nang tugunan ang mataas na cost of living gayundin ang mga buwis at bayarin na maaring ipataw ng gobyerno habang lumiliit ang subsidiya sa gasolina, kuryente, cooking gas, tinapay, mga gatas na pambata at mga gamot. Maaring ang manatili na lamang sa bandang Hulyo ng 2019 ay ang mga expat na may mataas na sahod at mga may pamilyang hindi hihigit sa apat ang miyembro. Of course, this reverse migration will be affected by several commercial sectors in the Kingdom of Saudi Arabia, the first of which are the companies of nutrition, catering and pledges, some of which may collapse completely if they cannot withstand the economic shock in the first two years (2017-2018) [Ang "reverse migration" na ito ay tiyak na mararamdaman ng mga sektor na komersyal sa Kaharian ng Saudi Arabia, una na dito ang mga kumpanyang may kinalaman sa nutrition, catering at pledges, ilan ang maaring bumagsak ng tuluyan kung hindi nila matatagalan ang dagok na ito sa ekonomiya sa unang dalawang taon (2017-2018) Sa unang kalahatian ng 2018, tatamaan ang merkado ng real estate at mga nagpapaupa at nasa 50 % na pagbagsak ang inaasahan simula sa kanilang kasalukuyang kalagayan o mas mababa pa, kasunod ng mga courier, airlines. construction companies at mga nagbebenta ng sasakyan.]  The impact from the first half of 2018 will impact the real estate market and rents are expected to fall to 50% from what they are now or even less, followed by couriers, airlines, construction companies and car dealerships. Sponsored Links The impact of the economic situation will not only be limited to foreign expatriates but will extend to the Saudi families themselves, who will seek to transfer their children from private schools to public schools to reduce costs, find cheaper housing with less advantages, or move from villas to apartments. There will also be a pile of new vehicles in the agencies, the used car market will rebound and prices will fall too much. Hindi lang ang mga expats ang makakaramdam ng dagok sa ekonomiya kundi maging ang mismong mga pamilyang Saudi na maaring ilipat ang kanilang mga anak mula sa private schools tungo sa mga pampublikong paaralan para makatipid, humanap ng mas murang matitirhan. Maaring dumami ang bagong mga sasakyan sa ahensiya at biglang bumagsak ang presyo ng mga ito. The impact of the crisis at the end of 2018 will extend to the electronics, smartphones, tablets, computers, luxury, service, maintenance and operation sectors. Hundreds of companies and institutions will be forced to withdraw from the market and close. This will lead to an increase in the pace of foreigners departing and ending their contracts. Once to separate the Saudis from their jobs in order to reduce costs and reduce the cost. Maari ding maapektuhan ng krisis sa huling bahagi ng 2108 ang mga sektor ng electronics, smartphines, tablets, computers, luxury, services at operation. Daang kumpanya ang maaring magsara. magdudulot ito ng mas marami pang expat na aalis ng bansa at wawakasan ang kanilang kontrata. At the beginning of 2019, foreigners will not be able to afford high electricity, water and gasoline bills, as these will be subsidized only for Saudi citizens. Foreigners will look for exits and solutions such as renting homes with Saudis or transferring their cars to citizens. Dozens and perhaps hundreds of branches of foreign food chains, private restaurants such as Kentucky, Hardee's, McDonald's and many other activities and shops will be closed with depressed markets and few customers. Sa unang bahagi ng 2019, ang mga expats at hindi na makakayang tustusan ang mataas na singil sa kuryente, tubig at gasolina sapagkat ang subsidiya para dito ay sa sa mga mamayan lamang ng Saudi. Maaring maghanap ng paraan ang mga expat katulad ng pangungupahan sa mga Saudi o paglilipat ng kanilang sasakyan sa mga lokal. Marami ring foreign food chains (tulad ng Kentucky, Hardee's, McDonald's) ang inaasahang magsasara dahil sa matumal na benta at kaunting customers. Sa huling bahagi ng 2019, darami ang mga second-hand na cellphones sapagkat hindi na kayang bumili ng mga tao ng bago. Llaki rin ang bilang ng mga babaeng Saudi na magtatrabaho sa mga opisina, mga institution at shops. By the end of 2019, it is expected that the number of pre-used cellphones will increase, as people will not be able to afford buying new and the proportion of Saudi women working in offices, institutions and shops will increase. The people will begin to partially adjust to the situation by the beginning of 2020 and the Saudis will have to work a lot in areas and activities they have never worked in before. There will be a huge gap between the market and the consumer, and will rid the ways of the Kingdom's population of cars and other products. And by the middle of the same year 2020 the economy will begin to recover but very slowly and the presence, number of companies p. and institutions will be lost! Expats may start now by carefully prioritizing their priorities. Magsisimula nang mag-adjust paunti-unti ang mga tao sa sitwasyon sa pagsisimula ng 2020 at ang mga Saudis ay kailangang gumawa ng mga trabahong hindi nila dati ginagawa. Malaki ang magiging patlang ng merkado at mga consumer. Mababawasan ang nakasanayang dami ng mga sasakyan at iba pang produkto. maaring makabawi ang economiya sa kalagitnaan ng 2020 ngunit magiging mabagal at ang dami ng mga kumpanya at mga institution ay mawawala. Kailangan nang mag-isip ang mga expat ngayon at maingat na isaalang-alang ang kanilang mga prayoridad. Advertisement Read more:    ©2017 THOUGHTSKOTO
Advertisements
An analysis from Mubasher talks about the serious economic situation of Saudi Arabia. Here's the English translation from the article written by Mr. Mohammed Altwairqi :
An analysis from Mubasher talks about the serious economic situation of Saudi Arabia. Heres the English translation from the article written by Mr. Mohammed Altwairqi : Economic experts predict that the economic distress experienced by Saudi Arabia due to the decline in world oil prices and the war in Yemen will cause huge changes in the population structure in the Kingdom. The most significant of these are the departure of 2 million plus foreigners by the first quarter of 2018. Reason, they will not be able to cope with the large fees imposed by the Kingdom on their foreign dependents.  Ayon sa prediksiyon ng mga dalubhasa sa ekonomiya, ang economic distress na nararanasan ngayon ng Saudi Arabia dahilan sa pagbaba ng presyo ng langis at ang giyera sa Yemen ay magdudulot ng malaking pagbabago sa istruktura ng populasyon sa Kaharian. Isa sa magiging kapansin-pansin ay ang pag-alis ng mahigit sa 2 milyong dayuhan sa unang quarter ng 2018. ang dahilan, mahihirapan na silang tugunan ang malalaking bayarin na ipinapataw ng Kaharian sa kanilang mga foreign dependents.  Some 2.5 million foreigners are expected to leave by the end of 2018, mostly single-family workers, which will find it difficult to cope with the cost of living, as well as other fees and taxes that the state may seek to impose on them while decreasing subsidies on fuel, electricity, cooking gas, bread, baby milk and medicines. With the beginning of July 2019 they will remain only in the Kingdom on the determination of some foreigners with high salaries and families of not more than four members. Tinatayang nasa 2.5 milyong expat ang inaasahang aalis ng kaharian, karamihan sa mga ito ay mgasingle-family workers na mahihirapan nang tugunan ang mataas na cost of living gayundin ang mga buwis at bayarin na maaring ipataw ng gobyerno habang lumiliit ang subsidiya sa gasolina, kuryente, cooking gas, tinapay, mga gatas na pambata at mga gamot. Maaring ang manatili na lamang sa bandang Hulyo ng 2019 ay ang mga expat na may mataas na sahod at mga may pamilyang hindi hihigit sa apat ang miyembro. Of course, this reverse migration will be affected by several commercial sectors in the Kingdom of Saudi Arabia, the first of which are the companies of nutrition, catering and pledges, some of which may collapse completely if they cannot withstand the economic shock in the first two years (2017-2018) [Ang "reverse migration" na ito ay tiyak na mararamdaman ng mga sektor na komersyal sa Kaharian ng Saudi Arabia, una na dito ang mga kumpanyang may kinalaman sa nutrition, catering at pledges, ilan ang maaring bumagsak ng tuluyan kung hindi nila matatagalan ang dagok na ito sa ekonomiya sa unang dalawang taon (2017-2018) Sa unang kalahatian ng 2018, tatamaan ang merkado ng real estate at mga nagpapaupa at nasa 50 % na pagbagsak ang inaasahan simula sa kanilang kasalukuyang kalagayan o mas mababa pa, kasunod ng mga courier, airlines. construction companies at mga nagbebenta ng sasakyan.]  The impact from the first half of 2018 will impact the real estate market and rents are expected to fall to 50% from what they are now or even less, followed by couriers, airlines, construction companies and car dealerships. Sponsored Links The impact of the economic situation will not only be limited to foreign expatriates but will extend to the Saudi families themselves, who will seek to transfer their children from private schools to public schools to reduce costs, find cheaper housing with less advantages, or move from villas to apartments. There will also be a pile of new vehicles in the agencies, the used car market will rebound and prices will fall too much. Hindi lang ang mga expats ang makakaramdam ng dagok sa ekonomiya kundi maging ang mismong mga pamilyang Saudi na maaring ilipat ang kanilang mga anak mula sa private schools tungo sa mga pampublikong paaralan para makatipid, humanap ng mas murang matitirhan. Maaring dumami ang bagong mga sasakyan sa ahensiya at biglang bumagsak ang presyo ng mga ito. The impact of the crisis at the end of 2018 will extend to the electronics, smartphones, tablets, computers, luxury, service, maintenance and operation sectors. Hundreds of companies and institutions will be forced to withdraw from the market and close. This will lead to an increase in the pace of foreigners departing and ending their contracts. Once to separate the Saudis from their jobs in order to reduce costs and reduce the cost. Maari ding maapektuhan ng krisis sa huling bahagi ng 2108 ang mga sektor ng electronics, smartphines, tablets, computers, luxury, services at operation. Daang kumpanya ang maaring magsara. magdudulot ito ng mas marami pang expat na aalis ng bansa at wawakasan ang kanilang kontrata. At the beginning of 2019, foreigners will not be able to afford high electricity, water and gasoline bills, as these will be subsidized only for Saudi citizens. Foreigners will look for exits and solutions such as renting homes with Saudis or transferring their cars to citizens. Dozens and perhaps hundreds of branches of foreign food chains, private restaurants such as Kentucky, Hardee's, McDonald's and many other activities and shops will be closed with depressed markets and few customers. Sa unang bahagi ng 2019, ang mga expats at hindi na makakayang tustusan ang mataas na singil sa kuryente, tubig at gasolina sapagkat ang subsidiya para dito ay sa sa mga mamayan lamang ng Saudi. Maaring maghanap ng paraan ang mga expat katulad ng pangungupahan sa mga Saudi o paglilipat ng kanilang sasakyan sa mga lokal. Marami ring foreign food chains (tulad ng Kentucky, Hardee's, McDonald's) ang inaasahang magsasara dahil sa matumal na benta at kaunting customers. Sa huling bahagi ng 2019, darami ang mga second-hand na cellphones sapagkat hindi na kayang bumili ng mga tao ng bago. Llaki rin ang bilang ng mga babaeng Saudi na magtatrabaho sa mga opisina, mga institution at shops. By the end of 2019, it is expected that the number of pre-used cellphones will increase, as people will not be able to afford buying new and the proportion of Saudi women working in offices, institutions and shops will increase. The people will begin to partially adjust to the situation by the beginning of 2020 and the Saudis will have to work a lot in areas and activities they have never worked in before. There will be a huge gap between the market and the consumer, and will rid the ways of the Kingdom's population of cars and other products. And by the middle of the same year 2020 the economy will begin to recover but very slowly and the presence, number of companies p. and institutions will be lost! Expats may start now by carefully prioritizing their priorities. Magsisimula nang mag-adjust paunti-unti ang mga tao sa sitwasyon sa pagsisimula ng 2020 at ang mga Saudis ay kailangang gumawa ng mga trabahong hindi nila dati ginagawa. Malaki ang magiging patlang ng merkado at mga consumer. Mababawasan ang nakasanayang dami ng mga sasakyan at iba pang produkto. maaring makabawi ang economiya sa kalagitnaan ng 2020 ngunit magiging mabagal at ang dami ng mga kumpanya at mga institution ay mawawala. Kailangan nang mag-isip ang mga expat ngayon at maingat na isaalang-alang ang kanilang mga prayoridad. Advertisement Read more:    ©2017 THOUGHTSKOTO Economic experts predict that the economic distress experienced by Saudi Arabia due to the decline in world oil prices and the war in Yemen will cause huge changes in the population structure in the Kingdom. The most significant of these are the departure of 2 million plus foreigners by the first quarter of 2018. Reason, they will not be able to cope with the large fees imposed by the Kingdom on their foreign dependents. 
An analysis from Mubasher talks about the serious economic situation of Saudi Arabia. Heres the English translation from the article written by Mr. Mohammed Altwairqi : Economic experts predict that the economic distress experienced by Saudi Arabia due to the decline in world oil prices and the war in Yemen will cause huge changes in the population structure in the Kingdom. The most significant of these are the departure of 2 million plus foreigners by the first quarter of 2018. Reason, they will not be able to cope with the large fees imposed by the Kingdom on their foreign dependents.  Ayon sa prediksiyon ng mga dalubhasa sa ekonomiya, ang economic distress na nararanasan ngayon ng Saudi Arabia dahilan sa pagbaba ng presyo ng langis at ang giyera sa Yemen ay magdudulot ng malaking pagbabago sa istruktura ng populasyon sa Kaharian. Isa sa magiging kapansin-pansin ay ang pag-alis ng mahigit sa 2 milyong dayuhan sa unang quarter ng 2018. ang dahilan, mahihirapan na silang tugunan ang malalaking bayarin na ipinapataw ng Kaharian sa kanilang mga foreign dependents.  Some 2.5 million foreigners are expected to leave by the end of 2018, mostly single-family workers, which will find it difficult to cope with the cost of living, as well as other fees and taxes that the state may seek to impose on them while decreasing subsidies on fuel, electricity, cooking gas, bread, baby milk and medicines. With the beginning of July 2019 they will remain only in the Kingdom on the determination of some foreigners with high salaries and families of not more than four members. Tinatayang nasa 2.5 milyong expat ang inaasahang aalis ng kaharian, karamihan sa mga ito ay mgasingle-family workers na mahihirapan nang tugunan ang mataas na cost of living gayundin ang mga buwis at bayarin na maaring ipataw ng gobyerno habang lumiliit ang subsidiya sa gasolina, kuryente, cooking gas, tinapay, mga gatas na pambata at mga gamot. Maaring ang manatili na lamang sa bandang Hulyo ng 2019 ay ang mga expat na may mataas na sahod at mga may pamilyang hindi hihigit sa apat ang miyembro. Of course, this reverse migration will be affected by several commercial sectors in the Kingdom of Saudi Arabia, the first of which are the companies of nutrition, catering and pledges, some of which may collapse completely if they cannot withstand the economic shock in the first two years (2017-2018) [Ang "reverse migration" na ito ay tiyak na mararamdaman ng mga sektor na komersyal sa Kaharian ng Saudi Arabia, una na dito ang mga kumpanyang may kinalaman sa nutrition, catering at pledges, ilan ang maaring bumagsak ng tuluyan kung hindi nila matatagalan ang dagok na ito sa ekonomiya sa unang dalawang taon (2017-2018) Sa unang kalahatian ng 2018, tatamaan ang merkado ng real estate at mga nagpapaupa at nasa 50 % na pagbagsak ang inaasahan simula sa kanilang kasalukuyang kalagayan o mas mababa pa, kasunod ng mga courier, airlines. construction companies at mga nagbebenta ng sasakyan.]  The impact from the first half of 2018 will impact the real estate market and rents are expected to fall to 50% from what they are now or even less, followed by couriers, airlines, construction companies and car dealerships. Sponsored Links The impact of the economic situation will not only be limited to foreign expatriates but will extend to the Saudi families themselves, who will seek to transfer their children from private schools to public schools to reduce costs, find cheaper housing with less advantages, or move from villas to apartments. There will also be a pile of new vehicles in the agencies, the used car market will rebound and prices will fall too much. Hindi lang ang mga expats ang makakaramdam ng dagok sa ekonomiya kundi maging ang mismong mga pamilyang Saudi na maaring ilipat ang kanilang mga anak mula sa private schools tungo sa mga pampublikong paaralan para makatipid, humanap ng mas murang matitirhan. Maaring dumami ang bagong mga sasakyan sa ahensiya at biglang bumagsak ang presyo ng mga ito. The impact of the crisis at the end of 2018 will extend to the electronics, smartphones, tablets, computers, luxury, service, maintenance and operation sectors. Hundreds of companies and institutions will be forced to withdraw from the market and close. This will lead to an increase in the pace of foreigners departing and ending their contracts. Once to separate the Saudis from their jobs in order to reduce costs and reduce the cost. Maari ding maapektuhan ng krisis sa huling bahagi ng 2108 ang mga sektor ng electronics, smartphines, tablets, computers, luxury, services at operation. Daang kumpanya ang maaring magsara. magdudulot ito ng mas marami pang expat na aalis ng bansa at wawakasan ang kanilang kontrata. At the beginning of 2019, foreigners will not be able to afford high electricity, water and gasoline bills, as these will be subsidized only for Saudi citizens. Foreigners will look for exits and solutions such as renting homes with Saudis or transferring their cars to citizens. Dozens and perhaps hundreds of branches of foreign food chains, private restaurants such as Kentucky, Hardee's, McDonald's and many other activities and shops will be closed with depressed markets and few customers. Sa unang bahagi ng 2019, ang mga expats at hindi na makakayang tustusan ang mataas na singil sa kuryente, tubig at gasolina sapagkat ang subsidiya para dito ay sa sa mga mamayan lamang ng Saudi. Maaring maghanap ng paraan ang mga expat katulad ng pangungupahan sa mga Saudi o paglilipat ng kanilang sasakyan sa mga lokal. Marami ring foreign food chains (tulad ng Kentucky, Hardee's, McDonald's) ang inaasahang magsasara dahil sa matumal na benta at kaunting customers. Sa huling bahagi ng 2019, darami ang mga second-hand na cellphones sapagkat hindi na kayang bumili ng mga tao ng bago. Llaki rin ang bilang ng mga babaeng Saudi na magtatrabaho sa mga opisina, mga institution at shops. By the end of 2019, it is expected that the number of pre-used cellphones will increase, as people will not be able to afford buying new and the proportion of Saudi women working in offices, institutions and shops will increase. The people will begin to partially adjust to the situation by the beginning of 2020 and the Saudis will have to work a lot in areas and activities they have never worked in before. There will be a huge gap between the market and the consumer, and will rid the ways of the Kingdom's population of cars and other products. And by the middle of the same year 2020 the economy will begin to recover but very slowly and the presence, number of companies p. and institutions will be lost! Expats may start now by carefully prioritizing their priorities. Magsisimula nang mag-adjust paunti-unti ang mga tao sa sitwasyon sa pagsisimula ng 2020 at ang mga Saudis ay kailangang gumawa ng mga trabahong hindi nila dati ginagawa. Malaki ang magiging patlang ng merkado at mga consumer. Mababawasan ang nakasanayang dami ng mga sasakyan at iba pang produkto. maaring makabawi ang economiya sa kalagitnaan ng 2020 ngunit magiging mabagal at ang dami ng mga kumpanya at mga institution ay mawawala. Kailangan nang mag-isip ang mga expat ngayon at maingat na isaalang-alang ang kanilang mga prayoridad. Advertisement Read more:    ©2017 THOUGHTSKOTO  Some 2.5 million foreigners are expected to leave by the end of 2018, mostly single-family workers, which will find it difficult to cope with the cost of living, as well as other fees and taxes that the state may seek to impose on them while decreasing subsidies on fuel, electricity, cooking gas, bread, baby milk and medicines. With the beginning of July 2019 they will remain only in the Kingdom on the determination of some foreigners with high salaries and families of not more than four members.
An analysis from Mubasher talks about the serious economic situation of Saudi Arabia. Heres the English translation from the article written by Mr. Mohammed Altwairqi : Economic experts predict that the economic distress experienced by Saudi Arabia due to the decline in world oil prices and the war in Yemen will cause huge changes in the population structure in the Kingdom. The most significant of these are the departure of 2 million plus foreigners by the first quarter of 2018. Reason, they will not be able to cope with the large fees imposed by the Kingdom on their foreign dependents.  Ayon sa prediksiyon ng mga dalubhasa sa ekonomiya, ang economic distress na nararanasan ngayon ng Saudi Arabia dahilan sa pagbaba ng presyo ng langis at ang giyera sa Yemen ay magdudulot ng malaking pagbabago sa istruktura ng populasyon sa Kaharian. Isa sa magiging kapansin-pansin ay ang pag-alis ng mahigit sa 2 milyong dayuhan sa unang quarter ng 2018. ang dahilan, mahihirapan na silang tugunan ang malalaking bayarin na ipinapataw ng Kaharian sa kanilang mga foreign dependents.  Some 2.5 million foreigners are expected to leave by the end of 2018, mostly single-family workers, which will find it difficult to cope with the cost of living, as well as other fees and taxes that the state may seek to impose on them while decreasing subsidies on fuel, electricity, cooking gas, bread, baby milk and medicines. With the beginning of July 2019 they will remain only in the Kingdom on the determination of some foreigners with high salaries and families of not more than four members. Tinatayang nasa 2.5 milyong expat ang inaasahang aalis ng kaharian, karamihan sa mga ito ay mgasingle-family workers na mahihirapan nang tugunan ang mataas na cost of living gayundin ang mga buwis at bayarin na maaring ipataw ng gobyerno habang lumiliit ang subsidiya sa gasolina, kuryente, cooking gas, tinapay, mga gatas na pambata at mga gamot. Maaring ang manatili na lamang sa bandang Hulyo ng 2019 ay ang mga expat na may mataas na sahod at mga may pamilyang hindi hihigit sa apat ang miyembro. Of course, this reverse migration will be affected by several commercial sectors in the Kingdom of Saudi Arabia, the first of which are the companies of nutrition, catering and pledges, some of which may collapse completely if they cannot withstand the economic shock in the first two years (2017-2018) [Ang "reverse migration" na ito ay tiyak na mararamdaman ng mga sektor na komersyal sa Kaharian ng Saudi Arabia, una na dito ang mga kumpanyang may kinalaman sa nutrition, catering at pledges, ilan ang maaring bumagsak ng tuluyan kung hindi nila matatagalan ang dagok na ito sa ekonomiya sa unang dalawang taon (2017-2018) Sa unang kalahatian ng 2018, tatamaan ang merkado ng real estate at mga nagpapaupa at nasa 50 % na pagbagsak ang inaasahan simula sa kanilang kasalukuyang kalagayan o mas mababa pa, kasunod ng mga courier, airlines. construction companies at mga nagbebenta ng sasakyan.]  The impact from the first half of 2018 will impact the real estate market and rents are expected to fall to 50% from what they are now or even less, followed by couriers, airlines, construction companies and car dealerships. Sponsored Links The impact of the economic situation will not only be limited to foreign expatriates but will extend to the Saudi families themselves, who will seek to transfer their children from private schools to public schools to reduce costs, find cheaper housing with less advantages, or move from villas to apartments. There will also be a pile of new vehicles in the agencies, the used car market will rebound and prices will fall too much. Hindi lang ang mga expats ang makakaramdam ng dagok sa ekonomiya kundi maging ang mismong mga pamilyang Saudi na maaring ilipat ang kanilang mga anak mula sa private schools tungo sa mga pampublikong paaralan para makatipid, humanap ng mas murang matitirhan. Maaring dumami ang bagong mga sasakyan sa ahensiya at biglang bumagsak ang presyo ng mga ito. The impact of the crisis at the end of 2018 will extend to the electronics, smartphones, tablets, computers, luxury, service, maintenance and operation sectors. Hundreds of companies and institutions will be forced to withdraw from the market and close. This will lead to an increase in the pace of foreigners departing and ending their contracts. Once to separate the Saudis from their jobs in order to reduce costs and reduce the cost. Maari ding maapektuhan ng krisis sa huling bahagi ng 2108 ang mga sektor ng electronics, smartphines, tablets, computers, luxury, services at operation. Daang kumpanya ang maaring magsara. magdudulot ito ng mas marami pang expat na aalis ng bansa at wawakasan ang kanilang kontrata. At the beginning of 2019, foreigners will not be able to afford high electricity, water and gasoline bills, as these will be subsidized only for Saudi citizens. Foreigners will look for exits and solutions such as renting homes with Saudis or transferring their cars to citizens. Dozens and perhaps hundreds of branches of foreign food chains, private restaurants such as Kentucky, Hardee's, McDonald's and many other activities and shops will be closed with depressed markets and few customers. Sa unang bahagi ng 2019, ang mga expats at hindi na makakayang tustusan ang mataas na singil sa kuryente, tubig at gasolina sapagkat ang subsidiya para dito ay sa sa mga mamayan lamang ng Saudi. Maaring maghanap ng paraan ang mga expat katulad ng pangungupahan sa mga Saudi o paglilipat ng kanilang sasakyan sa mga lokal. Marami ring foreign food chains (tulad ng Kentucky, Hardee's, McDonald's) ang inaasahang magsasara dahil sa matumal na benta at kaunting customers. Sa huling bahagi ng 2019, darami ang mga second-hand na cellphones sapagkat hindi na kayang bumili ng mga tao ng bago. Llaki rin ang bilang ng mga babaeng Saudi na magtatrabaho sa mga opisina, mga institution at shops. By the end of 2019, it is expected that the number of pre-used cellphones will increase, as people will not be able to afford buying new and the proportion of Saudi women working in offices, institutions and shops will increase. The people will begin to partially adjust to the situation by the beginning of 2020 and the Saudis will have to work a lot in areas and activities they have never worked in before. There will be a huge gap between the market and the consumer, and will rid the ways of the Kingdom's population of cars and other products. And by the middle of the same year 2020 the economy will begin to recover but very slowly and the presence, number of companies p. and institutions will be lost! Expats may start now by carefully prioritizing their priorities. Magsisimula nang mag-adjust paunti-unti ang mga tao sa sitwasyon sa pagsisimula ng 2020 at ang mga Saudis ay kailangang gumawa ng mga trabahong hindi nila dati ginagawa. Malaki ang magiging patlang ng merkado at mga consumer. Mababawasan ang nakasanayang dami ng mga sasakyan at iba pang produkto. maaring makabawi ang economiya sa kalagitnaan ng 2020 ngunit magiging mabagal at ang dami ng mga kumpanya at mga institution ay mawawala. Kailangan nang mag-isip ang mga expat ngayon at maingat na isaalang-alang ang kanilang mga prayoridad. Advertisement Read more:    ©2017 THOUGHTSKOTO
Of course, this reverse migration will be affected by several commercial sectors in the Kingdom of Saudi Arabia, the first of which are the companies of nutrition, catering and pledges, some of which may collapse completely if they cannot withstand the economic shock in the first two years (2017-2018)

An analysis from Mubasher talks about the serious economic situation of Saudi Arabia. Heres the English translation from the article written by Mr. Mohammed Altwairqi : Economic experts predict that the economic distress experienced by Saudi Arabia due to the decline in world oil prices and the war in Yemen will cause huge changes in the population structure in the Kingdom. The most significant of these are the departure of 2 million plus foreigners by the first quarter of 2018. Reason, they will not be able to cope with the large fees imposed by the Kingdom on their foreign dependents.  Ayon sa prediksiyon ng mga dalubhasa sa ekonomiya, ang economic distress na nararanasan ngayon ng Saudi Arabia dahilan sa pagbaba ng presyo ng langis at ang giyera sa Yemen ay magdudulot ng malaking pagbabago sa istruktura ng populasyon sa Kaharian. Isa sa magiging kapansin-pansin ay ang pag-alis ng mahigit sa 2 milyong dayuhan sa unang quarter ng 2018. ang dahilan, mahihirapan na silang tugunan ang malalaking bayarin na ipinapataw ng Kaharian sa kanilang mga foreign dependents.  Some 2.5 million foreigners are expected to leave by the end of 2018, mostly single-family workers, which will find it difficult to cope with the cost of living, as well as other fees and taxes that the state may seek to impose on them while decreasing subsidies on fuel, electricity, cooking gas, bread, baby milk and medicines. With the beginning of July 2019 they will remain only in the Kingdom on the determination of some foreigners with high salaries and families of not more than four members. Tinatayang nasa 2.5 milyong expat ang inaasahang aalis ng kaharian, karamihan sa mga ito ay mgasingle-family workers na mahihirapan nang tugunan ang mataas na cost of living gayundin ang mga buwis at bayarin na maaring ipataw ng gobyerno habang lumiliit ang subsidiya sa gasolina, kuryente, cooking gas, tinapay, mga gatas na pambata at mga gamot. Maaring ang manatili na lamang sa bandang Hulyo ng 2019 ay ang mga expat na may mataas na sahod at mga may pamilyang hindi hihigit sa apat ang miyembro. Of course, this reverse migration will be affected by several commercial sectors in the Kingdom of Saudi Arabia, the first of which are the companies of nutrition, catering and pledges, some of which may collapse completely if they cannot withstand the economic shock in the first two years (2017-2018) [Ang "reverse migration" na ito ay tiyak na mararamdaman ng mga sektor na komersyal sa Kaharian ng Saudi Arabia, una na dito ang mga kumpanyang may kinalaman sa nutrition, catering at pledges, ilan ang maaring bumagsak ng tuluyan kung hindi nila matatagalan ang dagok na ito sa ekonomiya sa unang dalawang taon (2017-2018) Sa unang kalahatian ng 2018, tatamaan ang merkado ng real estate at mga nagpapaupa at nasa 50 % na pagbagsak ang inaasahan simula sa kanilang kasalukuyang kalagayan o mas mababa pa, kasunod ng mga courier, airlines. construction companies at mga nagbebenta ng sasakyan.]  The impact from the first half of 2018 will impact the real estate market and rents are expected to fall to 50% from what they are now or even less, followed by couriers, airlines, construction companies and car dealerships. Sponsored Links The impact of the economic situation will not only be limited to foreign expatriates but will extend to the Saudi families themselves, who will seek to transfer their children from private schools to public schools to reduce costs, find cheaper housing with less advantages, or move from villas to apartments. There will also be a pile of new vehicles in the agencies, the used car market will rebound and prices will fall too much. Hindi lang ang mga expats ang makakaramdam ng dagok sa ekonomiya kundi maging ang mismong mga pamilyang Saudi na maaring ilipat ang kanilang mga anak mula sa private schools tungo sa mga pampublikong paaralan para makatipid, humanap ng mas murang matitirhan. Maaring dumami ang bagong mga sasakyan sa ahensiya at biglang bumagsak ang presyo ng mga ito. The impact of the crisis at the end of 2018 will extend to the electronics, smartphones, tablets, computers, luxury, service, maintenance and operation sectors. Hundreds of companies and institutions will be forced to withdraw from the market and close. This will lead to an increase in the pace of foreigners departing and ending their contracts. Once to separate the Saudis from their jobs in order to reduce costs and reduce the cost. Maari ding maapektuhan ng krisis sa huling bahagi ng 2108 ang mga sektor ng electronics, smartphines, tablets, computers, luxury, services at operation. Daang kumpanya ang maaring magsara. magdudulot ito ng mas marami pang expat na aalis ng bansa at wawakasan ang kanilang kontrata. At the beginning of 2019, foreigners will not be able to afford high electricity, water and gasoline bills, as these will be subsidized only for Saudi citizens. Foreigners will look for exits and solutions such as renting homes with Saudis or transferring their cars to citizens. Dozens and perhaps hundreds of branches of foreign food chains, private restaurants such as Kentucky, Hardee's, McDonald's and many other activities and shops will be closed with depressed markets and few customers. Sa unang bahagi ng 2019, ang mga expats at hindi na makakayang tustusan ang mataas na singil sa kuryente, tubig at gasolina sapagkat ang subsidiya para dito ay sa sa mga mamayan lamang ng Saudi. Maaring maghanap ng paraan ang mga expat katulad ng pangungupahan sa mga Saudi o paglilipat ng kanilang sasakyan sa mga lokal. Marami ring foreign food chains (tulad ng Kentucky, Hardee's, McDonald's) ang inaasahang magsasara dahil sa matumal na benta at kaunting customers. Sa huling bahagi ng 2019, darami ang mga second-hand na cellphones sapagkat hindi na kayang bumili ng mga tao ng bago. Llaki rin ang bilang ng mga babaeng Saudi na magtatrabaho sa mga opisina, mga institution at shops. By the end of 2019, it is expected that the number of pre-used cellphones will increase, as people will not be able to afford buying new and the proportion of Saudi women working in offices, institutions and shops will increase. The people will begin to partially adjust to the situation by the beginning of 2020 and the Saudis will have to work a lot in areas and activities they have never worked in before. There will be a huge gap between the market and the consumer, and will rid the ways of the Kingdom's population of cars and other products. And by the middle of the same year 2020 the economy will begin to recover but very slowly and the presence, number of companies p. and institutions will be lost! Expats may start now by carefully prioritizing their priorities. Magsisimula nang mag-adjust paunti-unti ang mga tao sa sitwasyon sa pagsisimula ng 2020 at ang mga Saudis ay kailangang gumawa ng mga trabahong hindi nila dati ginagawa. Malaki ang magiging patlang ng merkado at mga consumer. Mababawasan ang nakasanayang dami ng mga sasakyan at iba pang produkto. maaring makabawi ang economiya sa kalagitnaan ng 2020 ngunit magiging mabagal at ang dami ng mga kumpanya at mga institution ay mawawala. Kailangan nang mag-isip ang mga expat ngayon at maingat na isaalang-alang ang kanilang mga prayoridad. Advertisement Read more:    ©2017 THOUGHTSKOTO
The impact from the first half of 2018 will impact the real estate market and rents are expected to fall to 50% from what they are now or even less, followed by couriers, airlines, construction companies and car dealerships.
Sponsored Links

An analysis from Mubasher talks about the serious economic situation of Saudi Arabia. Heres the English translation from the article written by Mr. Mohammed Altwairqi : Economic experts predict that the economic distress experienced by Saudi Arabia due to the decline in world oil prices and the war in Yemen will cause huge changes in the population structure in the Kingdom. The most significant of these are the departure of 2 million plus foreigners by the first quarter of 2018. Reason, they will not be able to cope with the large fees imposed by the Kingdom on their foreign dependents.  Ayon sa prediksiyon ng mga dalubhasa sa ekonomiya, ang economic distress na nararanasan ngayon ng Saudi Arabia dahilan sa pagbaba ng presyo ng langis at ang giyera sa Yemen ay magdudulot ng malaking pagbabago sa istruktura ng populasyon sa Kaharian. Isa sa magiging kapansin-pansin ay ang pag-alis ng mahigit sa 2 milyong dayuhan sa unang quarter ng 2018. ang dahilan, mahihirapan na silang tugunan ang malalaking bayarin na ipinapataw ng Kaharian sa kanilang mga foreign dependents.  Some 2.5 million foreigners are expected to leave by the end of 2018, mostly single-family workers, which will find it difficult to cope with the cost of living, as well as other fees and taxes that the state may seek to impose on them while decreasing subsidies on fuel, electricity, cooking gas, bread, baby milk and medicines. With the beginning of July 2019 they will remain only in the Kingdom on the determination of some foreigners with high salaries and families of not more than four members. Tinatayang nasa 2.5 milyong expat ang inaasahang aalis ng kaharian, karamihan sa mga ito ay mgasingle-family workers na mahihirapan nang tugunan ang mataas na cost of living gayundin ang mga buwis at bayarin na maaring ipataw ng gobyerno habang lumiliit ang subsidiya sa gasolina, kuryente, cooking gas, tinapay, mga gatas na pambata at mga gamot. Maaring ang manatili na lamang sa bandang Hulyo ng 2019 ay ang mga expat na may mataas na sahod at mga may pamilyang hindi hihigit sa apat ang miyembro. Of course, this reverse migration will be affected by several commercial sectors in the Kingdom of Saudi Arabia, the first of which are the companies of nutrition, catering and pledges, some of which may collapse completely if they cannot withstand the economic shock in the first two years (2017-2018) [Ang "reverse migration" na ito ay tiyak na mararamdaman ng mga sektor na komersyal sa Kaharian ng Saudi Arabia, una na dito ang mga kumpanyang may kinalaman sa nutrition, catering at pledges, ilan ang maaring bumagsak ng tuluyan kung hindi nila matatagalan ang dagok na ito sa ekonomiya sa unang dalawang taon (2017-2018) Sa unang kalahatian ng 2018, tatamaan ang merkado ng real estate at mga nagpapaupa at nasa 50 % na pagbagsak ang inaasahan simula sa kanilang kasalukuyang kalagayan o mas mababa pa, kasunod ng mga courier, airlines. construction companies at mga nagbebenta ng sasakyan.]  The impact from the first half of 2018 will impact the real estate market and rents are expected to fall to 50% from what they are now or even less, followed by couriers, airlines, construction companies and car dealerships. Sponsored Links The impact of the economic situation will not only be limited to foreign expatriates but will extend to the Saudi families themselves, who will seek to transfer their children from private schools to public schools to reduce costs, find cheaper housing with less advantages, or move from villas to apartments. There will also be a pile of new vehicles in the agencies, the used car market will rebound and prices will fall too much. Hindi lang ang mga expats ang makakaramdam ng dagok sa ekonomiya kundi maging ang mismong mga pamilyang Saudi na maaring ilipat ang kanilang mga anak mula sa private schools tungo sa mga pampublikong paaralan para makatipid, humanap ng mas murang matitirhan. Maaring dumami ang bagong mga sasakyan sa ahensiya at biglang bumagsak ang presyo ng mga ito. The impact of the crisis at the end of 2018 will extend to the electronics, smartphones, tablets, computers, luxury, service, maintenance and operation sectors. Hundreds of companies and institutions will be forced to withdraw from the market and close. This will lead to an increase in the pace of foreigners departing and ending their contracts. Once to separate the Saudis from their jobs in order to reduce costs and reduce the cost. Maari ding maapektuhan ng krisis sa huling bahagi ng 2108 ang mga sektor ng electronics, smartphines, tablets, computers, luxury, services at operation. Daang kumpanya ang maaring magsara. magdudulot ito ng mas marami pang expat na aalis ng bansa at wawakasan ang kanilang kontrata. At the beginning of 2019, foreigners will not be able to afford high electricity, water and gasoline bills, as these will be subsidized only for Saudi citizens. Foreigners will look for exits and solutions such as renting homes with Saudis or transferring their cars to citizens. Dozens and perhaps hundreds of branches of foreign food chains, private restaurants such as Kentucky, Hardee's, McDonald's and many other activities and shops will be closed with depressed markets and few customers. Sa unang bahagi ng 2019, ang mga expats at hindi na makakayang tustusan ang mataas na singil sa kuryente, tubig at gasolina sapagkat ang subsidiya para dito ay sa sa mga mamayan lamang ng Saudi. Maaring maghanap ng paraan ang mga expat katulad ng pangungupahan sa mga Saudi o paglilipat ng kanilang sasakyan sa mga lokal. Marami ring foreign food chains (tulad ng Kentucky, Hardee's, McDonald's) ang inaasahang magsasara dahil sa matumal na benta at kaunting customers. Sa huling bahagi ng 2019, darami ang mga second-hand na cellphones sapagkat hindi na kayang bumili ng mga tao ng bago. Llaki rin ang bilang ng mga babaeng Saudi na magtatrabaho sa mga opisina, mga institution at shops. By the end of 2019, it is expected that the number of pre-used cellphones will increase, as people will not be able to afford buying new and the proportion of Saudi women working in offices, institutions and shops will increase. The people will begin to partially adjust to the situation by the beginning of 2020 and the Saudis will have to work a lot in areas and activities they have never worked in before. There will be a huge gap between the market and the consumer, and will rid the ways of the Kingdom's population of cars and other products. And by the middle of the same year 2020 the economy will begin to recover but very slowly and the presence, number of companies p. and institutions will be lost! Expats may start now by carefully prioritizing their priorities. Magsisimula nang mag-adjust paunti-unti ang mga tao sa sitwasyon sa pagsisimula ng 2020 at ang mga Saudis ay kailangang gumawa ng mga trabahong hindi nila dati ginagawa. Malaki ang magiging patlang ng merkado at mga consumer. Mababawasan ang nakasanayang dami ng mga sasakyan at iba pang produkto. maaring makabawi ang economiya sa kalagitnaan ng 2020 ngunit magiging mabagal at ang dami ng mga kumpanya at mga institution ay mawawala. Kailangan nang mag-isip ang mga expat ngayon at maingat na isaalang-alang ang kanilang mga prayoridad. Advertisement Read more:    ©2017 THOUGHTSKOTO
The impact of the economic situation will not only be limited to foreign expatriates but will extend to the Saudi families themselves, who will seek to transfer their children from private schools to public schools to reduce costs, find cheaper housing with less advantages, or move from villas to apartments. There will also be a pile of new vehicles in the agencies, the used car market will rebound and prices will fall too much.

An analysis from Mubasher talks about the serious economic situation of Saudi Arabia. Heres the English translation from the article written by Mr. Mohammed Altwairqi : Economic experts predict that the economic distress experienced by Saudi Arabia due to the decline in world oil prices and the war in Yemen will cause huge changes in the population structure in the Kingdom. The most significant of these are the departure of 2 million plus foreigners by the first quarter of 2018. Reason, they will not be able to cope with the large fees imposed by the Kingdom on their foreign dependents.  Ayon sa prediksiyon ng mga dalubhasa sa ekonomiya, ang economic distress na nararanasan ngayon ng Saudi Arabia dahilan sa pagbaba ng presyo ng langis at ang giyera sa Yemen ay magdudulot ng malaking pagbabago sa istruktura ng populasyon sa Kaharian. Isa sa magiging kapansin-pansin ay ang pag-alis ng mahigit sa 2 milyong dayuhan sa unang quarter ng 2018. ang dahilan, mahihirapan na silang tugunan ang malalaking bayarin na ipinapataw ng Kaharian sa kanilang mga foreign dependents.  Some 2.5 million foreigners are expected to leave by the end of 2018, mostly single-family workers, which will find it difficult to cope with the cost of living, as well as other fees and taxes that the state may seek to impose on them while decreasing subsidies on fuel, electricity, cooking gas, bread, baby milk and medicines. With the beginning of July 2019 they will remain only in the Kingdom on the determination of some foreigners with high salaries and families of not more than four members. Tinatayang nasa 2.5 milyong expat ang inaasahang aalis ng kaharian, karamihan sa mga ito ay mgasingle-family workers na mahihirapan nang tugunan ang mataas na cost of living gayundin ang mga buwis at bayarin na maaring ipataw ng gobyerno habang lumiliit ang subsidiya sa gasolina, kuryente, cooking gas, tinapay, mga gatas na pambata at mga gamot. Maaring ang manatili na lamang sa bandang Hulyo ng 2019 ay ang mga expat na may mataas na sahod at mga may pamilyang hindi hihigit sa apat ang miyembro. Of course, this reverse migration will be affected by several commercial sectors in the Kingdom of Saudi Arabia, the first of which are the companies of nutrition, catering and pledges, some of which may collapse completely if they cannot withstand the economic shock in the first two years (2017-2018) [Ang "reverse migration" na ito ay tiyak na mararamdaman ng mga sektor na komersyal sa Kaharian ng Saudi Arabia, una na dito ang mga kumpanyang may kinalaman sa nutrition, catering at pledges, ilan ang maaring bumagsak ng tuluyan kung hindi nila matatagalan ang dagok na ito sa ekonomiya sa unang dalawang taon (2017-2018) Sa unang kalahatian ng 2018, tatamaan ang merkado ng real estate at mga nagpapaupa at nasa 50 % na pagbagsak ang inaasahan simula sa kanilang kasalukuyang kalagayan o mas mababa pa, kasunod ng mga courier, airlines. construction companies at mga nagbebenta ng sasakyan.]  The impact from the first half of 2018 will impact the real estate market and rents are expected to fall to 50% from what they are now or even less, followed by couriers, airlines, construction companies and car dealerships. Sponsored Links The impact of the economic situation will not only be limited to foreign expatriates but will extend to the Saudi families themselves, who will seek to transfer their children from private schools to public schools to reduce costs, find cheaper housing with less advantages, or move from villas to apartments. There will also be a pile of new vehicles in the agencies, the used car market will rebound and prices will fall too much. Hindi lang ang mga expats ang makakaramdam ng dagok sa ekonomiya kundi maging ang mismong mga pamilyang Saudi na maaring ilipat ang kanilang mga anak mula sa private schools tungo sa mga pampublikong paaralan para makatipid, humanap ng mas murang matitirhan. Maaring dumami ang bagong mga sasakyan sa ahensiya at biglang bumagsak ang presyo ng mga ito. The impact of the crisis at the end of 2018 will extend to the electronics, smartphones, tablets, computers, luxury, service, maintenance and operation sectors. Hundreds of companies and institutions will be forced to withdraw from the market and close. This will lead to an increase in the pace of foreigners departing and ending their contracts. Once to separate the Saudis from their jobs in order to reduce costs and reduce the cost. Maari ding maapektuhan ng krisis sa huling bahagi ng 2108 ang mga sektor ng electronics, smartphines, tablets, computers, luxury, services at operation. Daang kumpanya ang maaring magsara. magdudulot ito ng mas marami pang expat na aalis ng bansa at wawakasan ang kanilang kontrata. At the beginning of 2019, foreigners will not be able to afford high electricity, water and gasoline bills, as these will be subsidized only for Saudi citizens. Foreigners will look for exits and solutions such as renting homes with Saudis or transferring their cars to citizens. Dozens and perhaps hundreds of branches of foreign food chains, private restaurants such as Kentucky, Hardee's, McDonald's and many other activities and shops will be closed with depressed markets and few customers. Sa unang bahagi ng 2019, ang mga expats at hindi na makakayang tustusan ang mataas na singil sa kuryente, tubig at gasolina sapagkat ang subsidiya para dito ay sa sa mga mamayan lamang ng Saudi. Maaring maghanap ng paraan ang mga expat katulad ng pangungupahan sa mga Saudi o paglilipat ng kanilang sasakyan sa mga lokal. Marami ring foreign food chains (tulad ng Kentucky, Hardee's, McDonald's) ang inaasahang magsasara dahil sa matumal na benta at kaunting customers. Sa huling bahagi ng 2019, darami ang mga second-hand na cellphones sapagkat hindi na kayang bumili ng mga tao ng bago. Llaki rin ang bilang ng mga babaeng Saudi na magtatrabaho sa mga opisina, mga institution at shops. By the end of 2019, it is expected that the number of pre-used cellphones will increase, as people will not be able to afford buying new and the proportion of Saudi women working in offices, institutions and shops will increase. The people will begin to partially adjust to the situation by the beginning of 2020 and the Saudis will have to work a lot in areas and activities they have never worked in before. There will be a huge gap between the market and the consumer, and will rid the ways of the Kingdom's population of cars and other products. And by the middle of the same year 2020 the economy will begin to recover but very slowly and the presence, number of companies p. and institutions will be lost! Expats may start now by carefully prioritizing their priorities. Magsisimula nang mag-adjust paunti-unti ang mga tao sa sitwasyon sa pagsisimula ng 2020 at ang mga Saudis ay kailangang gumawa ng mga trabahong hindi nila dati ginagawa. Malaki ang magiging patlang ng merkado at mga consumer. Mababawasan ang nakasanayang dami ng mga sasakyan at iba pang produkto. maaring makabawi ang economiya sa kalagitnaan ng 2020 ngunit magiging mabagal at ang dami ng mga kumpanya at mga institution ay mawawala. Kailangan nang mag-isip ang mga expat ngayon at maingat na isaalang-alang ang kanilang mga prayoridad. Advertisement Read more:    ©2017 THOUGHTSKOTO

The impact of the crisis at the end of 2018 will extend to the electronics, smartphones, tablets, computers, luxury, service, maintenance and operation sectors. Hundreds of companies and institutions will be forced to withdraw from the market and close. This will lead to an increase in the pace of foreigners departing and ending their contracts. Once to separate the Saudis from their jobs in order to reduce costs and reduce the cost.
An analysis from Mubasher talks about the serious economic situation of Saudi Arabia. Heres the English translation from the article written by Mr. Mohammed Altwairqi : Economic experts predict that the economic distress experienced by Saudi Arabia due to the decline in world oil prices and the war in Yemen will cause huge changes in the population structure in the Kingdom. The most significant of these are the departure of 2 million plus foreigners by the first quarter of 2018. Reason, they will not be able to cope with the large fees imposed by the Kingdom on their foreign dependents.  Ayon sa prediksiyon ng mga dalubhasa sa ekonomiya, ang economic distress na nararanasan ngayon ng Saudi Arabia dahilan sa pagbaba ng presyo ng langis at ang giyera sa Yemen ay magdudulot ng malaking pagbabago sa istruktura ng populasyon sa Kaharian. Isa sa magiging kapansin-pansin ay ang pag-alis ng mahigit sa 2 milyong dayuhan sa unang quarter ng 2018. ang dahilan, mahihirapan na silang tugunan ang malalaking bayarin na ipinapataw ng Kaharian sa kanilang mga foreign dependents.  Some 2.5 million foreigners are expected to leave by the end of 2018, mostly single-family workers, which will find it difficult to cope with the cost of living, as well as other fees and taxes that the state may seek to impose on them while decreasing subsidies on fuel, electricity, cooking gas, bread, baby milk and medicines. With the beginning of July 2019 they will remain only in the Kingdom on the determination of some foreigners with high salaries and families of not more than four members. Tinatayang nasa 2.5 milyong expat ang inaasahang aalis ng kaharian, karamihan sa mga ito ay mgasingle-family workers na mahihirapan nang tugunan ang mataas na cost of living gayundin ang mga buwis at bayarin na maaring ipataw ng gobyerno habang lumiliit ang subsidiya sa gasolina, kuryente, cooking gas, tinapay, mga gatas na pambata at mga gamot. Maaring ang manatili na lamang sa bandang Hulyo ng 2019 ay ang mga expat na may mataas na sahod at mga may pamilyang hindi hihigit sa apat ang miyembro. Of course, this reverse migration will be affected by several commercial sectors in the Kingdom of Saudi Arabia, the first of which are the companies of nutrition, catering and pledges, some of which may collapse completely if they cannot withstand the economic shock in the first two years (2017-2018) [Ang "reverse migration" na ito ay tiyak na mararamdaman ng mga sektor na komersyal sa Kaharian ng Saudi Arabia, una na dito ang mga kumpanyang may kinalaman sa nutrition, catering at pledges, ilan ang maaring bumagsak ng tuluyan kung hindi nila matatagalan ang dagok na ito sa ekonomiya sa unang dalawang taon (2017-2018) Sa unang kalahatian ng 2018, tatamaan ang merkado ng real estate at mga nagpapaupa at nasa 50 % na pagbagsak ang inaasahan simula sa kanilang kasalukuyang kalagayan o mas mababa pa, kasunod ng mga courier, airlines. construction companies at mga nagbebenta ng sasakyan.]  The impact from the first half of 2018 will impact the real estate market and rents are expected to fall to 50% from what they are now or even less, followed by couriers, airlines, construction companies and car dealerships. Sponsored Links The impact of the economic situation will not only be limited to foreign expatriates but will extend to the Saudi families themselves, who will seek to transfer their children from private schools to public schools to reduce costs, find cheaper housing with less advantages, or move from villas to apartments. There will also be a pile of new vehicles in the agencies, the used car market will rebound and prices will fall too much. Hindi lang ang mga expats ang makakaramdam ng dagok sa ekonomiya kundi maging ang mismong mga pamilyang Saudi na maaring ilipat ang kanilang mga anak mula sa private schools tungo sa mga pampublikong paaralan para makatipid, humanap ng mas murang matitirhan. Maaring dumami ang bagong mga sasakyan sa ahensiya at biglang bumagsak ang presyo ng mga ito. The impact of the crisis at the end of 2018 will extend to the electronics, smartphones, tablets, computers, luxury, service, maintenance and operation sectors. Hundreds of companies and institutions will be forced to withdraw from the market and close. This will lead to an increase in the pace of foreigners departing and ending their contracts. Once to separate the Saudis from their jobs in order to reduce costs and reduce the cost. Maari ding maapektuhan ng krisis sa huling bahagi ng 2108 ang mga sektor ng electronics, smartphines, tablets, computers, luxury, services at operation. Daang kumpanya ang maaring magsara. magdudulot ito ng mas marami pang expat na aalis ng bansa at wawakasan ang kanilang kontrata. At the beginning of 2019, foreigners will not be able to afford high electricity, water and gasoline bills, as these will be subsidized only for Saudi citizens. Foreigners will look for exits and solutions such as renting homes with Saudis or transferring their cars to citizens. Dozens and perhaps hundreds of branches of foreign food chains, private restaurants such as Kentucky, Hardee's, McDonald's and many other activities and shops will be closed with depressed markets and few customers. Sa unang bahagi ng 2019, ang mga expats at hindi na makakayang tustusan ang mataas na singil sa kuryente, tubig at gasolina sapagkat ang subsidiya para dito ay sa sa mga mamayan lamang ng Saudi. Maaring maghanap ng paraan ang mga expat katulad ng pangungupahan sa mga Saudi o paglilipat ng kanilang sasakyan sa mga lokal. Marami ring foreign food chains (tulad ng Kentucky, Hardee's, McDonald's) ang inaasahang magsasara dahil sa matumal na benta at kaunting customers. Sa huling bahagi ng 2019, darami ang mga second-hand na cellphones sapagkat hindi na kayang bumili ng mga tao ng bago. Llaki rin ang bilang ng mga babaeng Saudi na magtatrabaho sa mga opisina, mga institution at shops. By the end of 2019, it is expected that the number of pre-used cellphones will increase, as people will not be able to afford buying new and the proportion of Saudi women working in offices, institutions and shops will increase. The people will begin to partially adjust to the situation by the beginning of 2020 and the Saudis will have to work a lot in areas and activities they have never worked in before. There will be a huge gap between the market and the consumer, and will rid the ways of the Kingdom's population of cars and other products. And by the middle of the same year 2020 the economy will begin to recover but very slowly and the presence, number of companies p. and institutions will be lost! Expats may start now by carefully prioritizing their priorities. Magsisimula nang mag-adjust paunti-unti ang mga tao sa sitwasyon sa pagsisimula ng 2020 at ang mga Saudis ay kailangang gumawa ng mga trabahong hindi nila dati ginagawa. Malaki ang magiging patlang ng merkado at mga consumer. Mababawasan ang nakasanayang dami ng mga sasakyan at iba pang produkto. maaring makabawi ang economiya sa kalagitnaan ng 2020 ngunit magiging mabagal at ang dami ng mga kumpanya at mga institution ay mawawala. Kailangan nang mag-isip ang mga expat ngayon at maingat na isaalang-alang ang kanilang mga prayoridad. Advertisement Read more:    ©2017 THOUGHTSKOTO

At the beginning of 2019, foreigners will not be able to afford high electricity, water and gasoline bills, as these will be subsidized only for Saudi citizens. Foreigners will look for exits and solutions such as renting homes with Saudis or transferring their cars to citizens. Dozens and perhaps hundreds of branches of foreign food chains, private restaurants such as Kentucky, Hardee's, McDonald's and many other activities and shops will be closed with depressed markets and few customers.
An analysis from Mubasher talks about the serious economic situation of Saudi Arabia. Heres the English translation from the article written by Mr. Mohammed Altwairqi : Economic experts predict that the economic distress experienced by Saudi Arabia due to the decline in world oil prices and the war in Yemen will cause huge changes in the population structure in the Kingdom. The most significant of these are the departure of 2 million plus foreigners by the first quarter of 2018. Reason, they will not be able to cope with the large fees imposed by the Kingdom on their foreign dependents.  Ayon sa prediksiyon ng mga dalubhasa sa ekonomiya, ang economic distress na nararanasan ngayon ng Saudi Arabia dahilan sa pagbaba ng presyo ng langis at ang giyera sa Yemen ay magdudulot ng malaking pagbabago sa istruktura ng populasyon sa Kaharian. Isa sa magiging kapansin-pansin ay ang pag-alis ng mahigit sa 2 milyong dayuhan sa unang quarter ng 2018. ang dahilan, mahihirapan na silang tugunan ang malalaking bayarin na ipinapataw ng Kaharian sa kanilang mga foreign dependents.  Some 2.5 million foreigners are expected to leave by the end of 2018, mostly single-family workers, which will find it difficult to cope with the cost of living, as well as other fees and taxes that the state may seek to impose on them while decreasing subsidies on fuel, electricity, cooking gas, bread, baby milk and medicines. With the beginning of July 2019 they will remain only in the Kingdom on the determination of some foreigners with high salaries and families of not more than four members. Tinatayang nasa 2.5 milyong expat ang inaasahang aalis ng kaharian, karamihan sa mga ito ay mgasingle-family workers na mahihirapan nang tugunan ang mataas na cost of living gayundin ang mga buwis at bayarin na maaring ipataw ng gobyerno habang lumiliit ang subsidiya sa gasolina, kuryente, cooking gas, tinapay, mga gatas na pambata at mga gamot. Maaring ang manatili na lamang sa bandang Hulyo ng 2019 ay ang mga expat na may mataas na sahod at mga may pamilyang hindi hihigit sa apat ang miyembro. Of course, this reverse migration will be affected by several commercial sectors in the Kingdom of Saudi Arabia, the first of which are the companies of nutrition, catering and pledges, some of which may collapse completely if they cannot withstand the economic shock in the first two years (2017-2018) [Ang "reverse migration" na ito ay tiyak na mararamdaman ng mga sektor na komersyal sa Kaharian ng Saudi Arabia, una na dito ang mga kumpanyang may kinalaman sa nutrition, catering at pledges, ilan ang maaring bumagsak ng tuluyan kung hindi nila matatagalan ang dagok na ito sa ekonomiya sa unang dalawang taon (2017-2018) Sa unang kalahatian ng 2018, tatamaan ang merkado ng real estate at mga nagpapaupa at nasa 50 % na pagbagsak ang inaasahan simula sa kanilang kasalukuyang kalagayan o mas mababa pa, kasunod ng mga courier, airlines. construction companies at mga nagbebenta ng sasakyan.]  The impact from the first half of 2018 will impact the real estate market and rents are expected to fall to 50% from what they are now or even less, followed by couriers, airlines, construction companies and car dealerships. Sponsored Links The impact of the economic situation will not only be limited to foreign expatriates but will extend to the Saudi families themselves, who will seek to transfer their children from private schools to public schools to reduce costs, find cheaper housing with less advantages, or move from villas to apartments. There will also be a pile of new vehicles in the agencies, the used car market will rebound and prices will fall too much. Hindi lang ang mga expats ang makakaramdam ng dagok sa ekonomiya kundi maging ang mismong mga pamilyang Saudi na maaring ilipat ang kanilang mga anak mula sa private schools tungo sa mga pampublikong paaralan para makatipid, humanap ng mas murang matitirhan. Maaring dumami ang bagong mga sasakyan sa ahensiya at biglang bumagsak ang presyo ng mga ito. The impact of the crisis at the end of 2018 will extend to the electronics, smartphones, tablets, computers, luxury, service, maintenance and operation sectors. Hundreds of companies and institutions will be forced to withdraw from the market and close. This will lead to an increase in the pace of foreigners departing and ending their contracts. Once to separate the Saudis from their jobs in order to reduce costs and reduce the cost. Maari ding maapektuhan ng krisis sa huling bahagi ng 2108 ang mga sektor ng electronics, smartphines, tablets, computers, luxury, services at operation. Daang kumpanya ang maaring magsara. magdudulot ito ng mas marami pang expat na aalis ng bansa at wawakasan ang kanilang kontrata. At the beginning of 2019, foreigners will not be able to afford high electricity, water and gasoline bills, as these will be subsidized only for Saudi citizens. Foreigners will look for exits and solutions such as renting homes with Saudis or transferring their cars to citizens. Dozens and perhaps hundreds of branches of foreign food chains, private restaurants such as Kentucky, Hardee's, McDonald's and many other activities and shops will be closed with depressed markets and few customers. Sa unang bahagi ng 2019, ang mga expats at hindi na makakayang tustusan ang mataas na singil sa kuryente, tubig at gasolina sapagkat ang subsidiya para dito ay sa sa mga mamayan lamang ng Saudi. Maaring maghanap ng paraan ang mga expat katulad ng pangungupahan sa mga Saudi o paglilipat ng kanilang sasakyan sa mga lokal. Marami ring foreign food chains (tulad ng Kentucky, Hardee's, McDonald's) ang inaasahang magsasara dahil sa matumal na benta at kaunting customers. Sa huling bahagi ng 2019, darami ang mga second-hand na cellphones sapagkat hindi na kayang bumili ng mga tao ng bago. Llaki rin ang bilang ng mga babaeng Saudi na magtatrabaho sa mga opisina, mga institution at shops. By the end of 2019, it is expected that the number of pre-used cellphones will increase, as people will not be able to afford buying new and the proportion of Saudi women working in offices, institutions and shops will increase. The people will begin to partially adjust to the situation by the beginning of 2020 and the Saudis will have to work a lot in areas and activities they have never worked in before. There will be a huge gap between the market and the consumer, and will rid the ways of the Kingdom's population of cars and other products. And by the middle of the same year 2020 the economy will begin to recover but very slowly and the presence, number of companies p. and institutions will be lost! Expats may start now by carefully prioritizing their priorities. Magsisimula nang mag-adjust paunti-unti ang mga tao sa sitwasyon sa pagsisimula ng 2020 at ang mga Saudis ay kailangang gumawa ng mga trabahong hindi nila dati ginagawa. Malaki ang magiging patlang ng merkado at mga consumer. Mababawasan ang nakasanayang dami ng mga sasakyan at iba pang produkto. maaring makabawi ang economiya sa kalagitnaan ng 2020 ngunit magiging mabagal at ang dami ng mga kumpanya at mga institution ay mawawala. Kailangan nang mag-isip ang mga expat ngayon at maingat na isaalang-alang ang kanilang mga prayoridad. Advertisement Read more:    ©2017 THOUGHTSKOTO
By the end of 2019, it is expected that the number of pre-used cellphones will increase, as people will not be able to afford buying new and the proportion of Saudi women working in offices, institutions and shops will increase.
An analysis from Mubasher talks about the serious economic situation of Saudi Arabia. Heres the English translation from the article written by Mr. Mohammed Altwairqi : Economic experts predict that the economic distress experienced by Saudi Arabia due to the decline in world oil prices and the war in Yemen will cause huge changes in the population structure in the Kingdom. The most significant of these are the departure of 2 million plus foreigners by the first quarter of 2018. Reason, they will not be able to cope with the large fees imposed by the Kingdom on their foreign dependents.  Ayon sa prediksiyon ng mga dalubhasa sa ekonomiya, ang economic distress na nararanasan ngayon ng Saudi Arabia dahilan sa pagbaba ng presyo ng langis at ang giyera sa Yemen ay magdudulot ng malaking pagbabago sa istruktura ng populasyon sa Kaharian. Isa sa magiging kapansin-pansin ay ang pag-alis ng mahigit sa 2 milyong dayuhan sa unang quarter ng 2018. ang dahilan, mahihirapan na silang tugunan ang malalaking bayarin na ipinapataw ng Kaharian sa kanilang mga foreign dependents.  Some 2.5 million foreigners are expected to leave by the end of 2018, mostly single-family workers, which will find it difficult to cope with the cost of living, as well as other fees and taxes that the state may seek to impose on them while decreasing subsidies on fuel, electricity, cooking gas, bread, baby milk and medicines. With the beginning of July 2019 they will remain only in the Kingdom on the determination of some foreigners with high salaries and families of not more than four members. Tinatayang nasa 2.5 milyong expat ang inaasahang aalis ng kaharian, karamihan sa mga ito ay mgasingle-family workers na mahihirapan nang tugunan ang mataas na cost of living gayundin ang mga buwis at bayarin na maaring ipataw ng gobyerno habang lumiliit ang subsidiya sa gasolina, kuryente, cooking gas, tinapay, mga gatas na pambata at mga gamot. Maaring ang manatili na lamang sa bandang Hulyo ng 2019 ay ang mga expat na may mataas na sahod at mga may pamilyang hindi hihigit sa apat ang miyembro. Of course, this reverse migration will be affected by several commercial sectors in the Kingdom of Saudi Arabia, the first of which are the companies of nutrition, catering and pledges, some of which may collapse completely if they cannot withstand the economic shock in the first two years (2017-2018) [Ang "reverse migration" na ito ay tiyak na mararamdaman ng mga sektor na komersyal sa Kaharian ng Saudi Arabia, una na dito ang mga kumpanyang may kinalaman sa nutrition, catering at pledges, ilan ang maaring bumagsak ng tuluyan kung hindi nila matatagalan ang dagok na ito sa ekonomiya sa unang dalawang taon (2017-2018) Sa unang kalahatian ng 2018, tatamaan ang merkado ng real estate at mga nagpapaupa at nasa 50 % na pagbagsak ang inaasahan simula sa kanilang kasalukuyang kalagayan o mas mababa pa, kasunod ng mga courier, airlines. construction companies at mga nagbebenta ng sasakyan.]  The impact from the first half of 2018 will impact the real estate market and rents are expected to fall to 50% from what they are now or even less, followed by couriers, airlines, construction companies and car dealerships. Sponsored Links The impact of the economic situation will not only be limited to foreign expatriates but will extend to the Saudi families themselves, who will seek to transfer their children from private schools to public schools to reduce costs, find cheaper housing with less advantages, or move from villas to apartments. There will also be a pile of new vehicles in the agencies, the used car market will rebound and prices will fall too much. Hindi lang ang mga expats ang makakaramdam ng dagok sa ekonomiya kundi maging ang mismong mga pamilyang Saudi na maaring ilipat ang kanilang mga anak mula sa private schools tungo sa mga pampublikong paaralan para makatipid, humanap ng mas murang matitirhan. Maaring dumami ang bagong mga sasakyan sa ahensiya at biglang bumagsak ang presyo ng mga ito. The impact of the crisis at the end of 2018 will extend to the electronics, smartphones, tablets, computers, luxury, service, maintenance and operation sectors. Hundreds of companies and institutions will be forced to withdraw from the market and close. This will lead to an increase in the pace of foreigners departing and ending their contracts. Once to separate the Saudis from their jobs in order to reduce costs and reduce the cost. Maari ding maapektuhan ng krisis sa huling bahagi ng 2108 ang mga sektor ng electronics, smartphines, tablets, computers, luxury, services at operation. Daang kumpanya ang maaring magsara. magdudulot ito ng mas marami pang expat na aalis ng bansa at wawakasan ang kanilang kontrata. At the beginning of 2019, foreigners will not be able to afford high electricity, water and gasoline bills, as these will be subsidized only for Saudi citizens. Foreigners will look for exits and solutions such as renting homes with Saudis or transferring their cars to citizens. Dozens and perhaps hundreds of branches of foreign food chains, private restaurants such as Kentucky, Hardee's, McDonald's and many other activities and shops will be closed with depressed markets and few customers. Sa unang bahagi ng 2019, ang mga expats at hindi na makakayang tustusan ang mataas na singil sa kuryente, tubig at gasolina sapagkat ang subsidiya para dito ay sa sa mga mamayan lamang ng Saudi. Maaring maghanap ng paraan ang mga expat katulad ng pangungupahan sa mga Saudi o paglilipat ng kanilang sasakyan sa mga lokal. Marami ring foreign food chains (tulad ng Kentucky, Hardee's, McDonald's) ang inaasahang magsasara dahil sa matumal na benta at kaunting customers. Sa huling bahagi ng 2019, darami ang mga second-hand na cellphones sapagkat hindi na kayang bumili ng mga tao ng bago. Llaki rin ang bilang ng mga babaeng Saudi na magtatrabaho sa mga opisina, mga institution at shops. By the end of 2019, it is expected that the number of pre-used cellphones will increase, as people will not be able to afford buying new and the proportion of Saudi women working in offices, institutions and shops will increase. The people will begin to partially adjust to the situation by the beginning of 2020 and the Saudis will have to work a lot in areas and activities they have never worked in before. There will be a huge gap between the market and the consumer, and will rid the ways of the Kingdom's population of cars and other products. And by the middle of the same year 2020 the economy will begin to recover but very slowly and the presence, number of companies p. and institutions will be lost! Expats may start now by carefully prioritizing their priorities. Magsisimula nang mag-adjust paunti-unti ang mga tao sa sitwasyon sa pagsisimula ng 2020 at ang mga Saudis ay kailangang gumawa ng mga trabahong hindi nila dati ginagawa. Malaki ang magiging patlang ng merkado at mga consumer. Mababawasan ang nakasanayang dami ng mga sasakyan at iba pang produkto. maaring makabawi ang economiya sa kalagitnaan ng 2020 ngunit magiging mabagal at ang dami ng mga kumpanya at mga institution ay mawawala. Kailangan nang mag-isip ang mga expat ngayon at maingat na isaalang-alang ang kanilang mga prayoridad. Advertisement Read more:    ©2017 THOUGHTSKOTO
The people will begin to partially adjust to the situation by the beginning of 2020 and the Saudis will have to work a lot in areas and activities they have never worked in before. There will be a huge gap between the market and the consumer, and will rid the ways of the Kingdom's population of cars and other products. And by the middle of the same year 2020 the economy will begin to recover but very slowly and the presence, number of companies p. and institutions will be lost!
An analysis from Mubasher talks about the serious economic situation of Saudi Arabia. Heres the English translation from the article written by Mr. Mohammed Altwairqi : Economic experts predict that the economic distress experienced by Saudi Arabia due to the decline in world oil prices and the war in Yemen will cause huge changes in the population structure in the Kingdom. The most significant of these are the departure of 2 million plus foreigners by the first quarter of 2018. Reason, they will not be able to cope with the large fees imposed by the Kingdom on their foreign dependents.  Ayon sa prediksiyon ng mga dalubhasa sa ekonomiya, ang economic distress na nararanasan ngayon ng Saudi Arabia dahilan sa pagbaba ng presyo ng langis at ang giyera sa Yemen ay magdudulot ng malaking pagbabago sa istruktura ng populasyon sa Kaharian. Isa sa magiging kapansin-pansin ay ang pag-alis ng mahigit sa 2 milyong dayuhan sa unang quarter ng 2018. ang dahilan, mahihirapan na silang tugunan ang malalaking bayarin na ipinapataw ng Kaharian sa kanilang mga foreign dependents.  Some 2.5 million foreigners are expected to leave by the end of 2018, mostly single-family workers, which will find it difficult to cope with the cost of living, as well as other fees and taxes that the state may seek to impose on them while decreasing subsidies on fuel, electricity, cooking gas, bread, baby milk and medicines. With the beginning of July 2019 they will remain only in the Kingdom on the determination of some foreigners with high salaries and families of not more than four members. Tinatayang nasa 2.5 milyong expat ang inaasahang aalis ng kaharian, karamihan sa mga ito ay mgasingle-family workers na mahihirapan nang tugunan ang mataas na cost of living gayundin ang mga buwis at bayarin na maaring ipataw ng gobyerno habang lumiliit ang subsidiya sa gasolina, kuryente, cooking gas, tinapay, mga gatas na pambata at mga gamot. Maaring ang manatili na lamang sa bandang Hulyo ng 2019 ay ang mga expat na may mataas na sahod at mga may pamilyang hindi hihigit sa apat ang miyembro. Of course, this reverse migration will be affected by several commercial sectors in the Kingdom of Saudi Arabia, the first of which are the companies of nutrition, catering and pledges, some of which may collapse completely if they cannot withstand the economic shock in the first two years (2017-2018) [Ang "reverse migration" na ito ay tiyak na mararamdaman ng mga sektor na komersyal sa Kaharian ng Saudi Arabia, una na dito ang mga kumpanyang may kinalaman sa nutrition, catering at pledges, ilan ang maaring bumagsak ng tuluyan kung hindi nila matatagalan ang dagok na ito sa ekonomiya sa unang dalawang taon (2017-2018) Sa unang kalahatian ng 2018, tatamaan ang merkado ng real estate at mga nagpapaupa at nasa 50 % na pagbagsak ang inaasahan simula sa kanilang kasalukuyang kalagayan o mas mababa pa, kasunod ng mga courier, airlines. construction companies at mga nagbebenta ng sasakyan.]  The impact from the first half of 2018 will impact the real estate market and rents are expected to fall to 50% from what they are now or even less, followed by couriers, airlines, construction companies and car dealerships. Sponsored Links The impact of the economic situation will not only be limited to foreign expatriates but will extend to the Saudi families themselves, who will seek to transfer their children from private schools to public schools to reduce costs, find cheaper housing with less advantages, or move from villas to apartments. There will also be a pile of new vehicles in the agencies, the used car market will rebound and prices will fall too much. Hindi lang ang mga expats ang makakaramdam ng dagok sa ekonomiya kundi maging ang mismong mga pamilyang Saudi na maaring ilipat ang kanilang mga anak mula sa private schools tungo sa mga pampublikong paaralan para makatipid, humanap ng mas murang matitirhan. Maaring dumami ang bagong mga sasakyan sa ahensiya at biglang bumagsak ang presyo ng mga ito. The impact of the crisis at the end of 2018 will extend to the electronics, smartphones, tablets, computers, luxury, service, maintenance and operation sectors. Hundreds of companies and institutions will be forced to withdraw from the market and close. This will lead to an increase in the pace of foreigners departing and ending their contracts. Once to separate the Saudis from their jobs in order to reduce costs and reduce the cost. Maari ding maapektuhan ng krisis sa huling bahagi ng 2108 ang mga sektor ng electronics, smartphines, tablets, computers, luxury, services at operation. Daang kumpanya ang maaring magsara. magdudulot ito ng mas marami pang expat na aalis ng bansa at wawakasan ang kanilang kontrata. At the beginning of 2019, foreigners will not be able to afford high electricity, water and gasoline bills, as these will be subsidized only for Saudi citizens. Foreigners will look for exits and solutions such as renting homes with Saudis or transferring their cars to citizens. Dozens and perhaps hundreds of branches of foreign food chains, private restaurants such as Kentucky, Hardee's, McDonald's and many other activities and shops will be closed with depressed markets and few customers. Sa unang bahagi ng 2019, ang mga expats at hindi na makakayang tustusan ang mataas na singil sa kuryente, tubig at gasolina sapagkat ang subsidiya para dito ay sa sa mga mamayan lamang ng Saudi. Maaring maghanap ng paraan ang mga expat katulad ng pangungupahan sa mga Saudi o paglilipat ng kanilang sasakyan sa mga lokal. Marami ring foreign food chains (tulad ng Kentucky, Hardee's, McDonald's) ang inaasahang magsasara dahil sa matumal na benta at kaunting customers. Sa huling bahagi ng 2019, darami ang mga second-hand na cellphones sapagkat hindi na kayang bumili ng mga tao ng bago. Llaki rin ang bilang ng mga babaeng Saudi na magtatrabaho sa mga opisina, mga institution at shops. By the end of 2019, it is expected that the number of pre-used cellphones will increase, as people will not be able to afford buying new and the proportion of Saudi women working in offices, institutions and shops will increase. The people will begin to partially adjust to the situation by the beginning of 2020 and the Saudis will have to work a lot in areas and activities they have never worked in before. There will be a huge gap between the market and the consumer, and will rid the ways of the Kingdom's population of cars and other products. And by the middle of the same year 2020 the economy will begin to recover but very slowly and the presence, number of companies p. and institutions will be lost! Expats may start now by carefully prioritizing their priorities. Magsisimula nang mag-adjust paunti-unti ang mga tao sa sitwasyon sa pagsisimula ng 2020 at ang mga Saudis ay kailangang gumawa ng mga trabahong hindi nila dati ginagawa. Malaki ang magiging patlang ng merkado at mga consumer. Mababawasan ang nakasanayang dami ng mga sasakyan at iba pang produkto. maaring makabawi ang economiya sa kalagitnaan ng 2020 ngunit magiging mabagal at ang dami ng mga kumpanya at mga institution ay mawawala. Kailangan nang mag-isip ang mga expat ngayon at maingat na isaalang-alang ang kanilang mga prayoridad. Advertisement Read more:    ©2017 THOUGHTSKOTO
Expats may start now by carefully prioritizing their priorities.

OFWs in Saudi Arabia should now be ready for their homecoming. They should bear in mind that they eventually need to come home and leave KSA. And when it happens, they should not come home empty handed. They need a plan and they need to stick to that plan.Advertisement

Read more:


©2017 THOUGHTSKOTO

SEARCH JBSOLIS, TYPE KEYWORDS and TITLE OF ARTICLE at the box below